Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας...Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2013


Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας...
Γράφει και αποδίδει η Νότα Κυμοθόη 2013

(Κατά Ματθαίον... Κ' 31-36)

"Εἶπεν ὁ Κύριος· όταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ,
Είπε ο Κύριος: όταν έρθει ο υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του (ως να είναι βασιλιάς) και όλοι οι άγιοι άγγελοι μαζί με αυτόν,

 τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.
τότε θα καθίσει σε θρόνο δοξασμένο και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα ξεχωρίσει αυτά μεταξύ τους όπως ο τσοπάνος ξεχωρίζει τα πρόβατά από τα ερίφια και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα δεξιά του, τα δε ερίφια αριστερά του.

Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.
Τότε θα μιλήσει σαν βασιλιάς σε αυτούς που είναι δεξιά του:πηγαίνετε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου και κληρονομήστε την προετοιμασμένη για εσάς βασιλεία του από την αρχή του κόσμου. Διότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ξεδιψάσατε, ήμουν ξένος και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και με ντύσατε, άρρωστος ήμουν και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος ήμουν και ήρθατε προς εμένα να με ανακουφίσετε.

Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε;
Τότε αποκριθήκαν σε αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσαμε τροφή; Πότε σε είδαμε να διψάς και σου δώσαμε νερό; Πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε; Πότε σε είδαμε γυμνό και σε ντύσαμε; Πότε σε είδαμε άρρωστο και σε επισκεφθήκαμε; Πότε σε είδαμε φυλακισμένο και ήρθαμε σε σένα επισκέπτες ανακούφισης;

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.
Και απάντησε ο βασιλιάς λέγοντας σε αυτούς: αλήθεια λέω σε εσάς, εφ΄ όσον πράξατε ένα από αυτά στους αδελφούς μου (συνανθρώπους σας όταν είχαν ανάγκη και γύρεψαν βοήθεια σε εσάς), σε εμένα το πράξατε αυτό.

Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.
Τότε είπε και σε εκείνους που ήταν αριστερά του: Φύγετε από εμένα εσείς οι καταραμένοι στη φωτιά την αιώνια που έχει ετοιμαστεί από το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Διότι πείνασα και δε μου δώσατε να φάω, δίψασα και δε μου δώσατε νερό, ξένος ήμουν και δε με περιθάλψατε, γυμνός ήμουν και δε με ντύσατε, άρρωστος ήμουν και στη φυλακή ανήμπορος και δεν με επισκεφτήκατε.


Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;
Τότε αποκριθήκαν σε αυτόν κι αυτοί λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή να είσαι ξένος ή γυμνός ή άρρωστος ή να είσαι φυλακισμένος και δεν σε βοηθήσαμε;


Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.
Τότε απάντησε σε αυτούς και είπε: Αλήθεια λέω σε εσάς, εφ΄ όσον κανένα από τα παραπάνω δεν πράξατε στο ελάχιστο, τίποτα σε εμένα δεν προσφέρατε.

Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Και μεταφέρθηκαν αυτοί σε αιώνια κόλαση, οι δε δίκαιο σε ζωή αιώνια...
  


ΑΝΑΛΥΣΗ

Αν αναφερθούμε στα όσα γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγέλιο αυτό, ίσως είναι καιρός να σκεφτούμε τα όσα δίδαξε ο Χριστός...
Ένα πρόσωπο που απασχόλησε κι απασχολεί ακόμα την ανθρωπότητα σε όποιο επίπεδο κι αν είναι...
Αλλά, ας αναλογιστούμε τον κόσμο σήμερα κι ας δούμε σε τι σημείο έχει φτάσει ο πολιτισμός μας...

'Ενας ατομισμός που μας φοβίζει και μια ανθρώπινη κοινωνία που θα θέλαμε να υπάρχει αγγελικά πλασμένη για όλους...


Ο Χριστός είναι διαχρονικός κι όσο κι αν κάποιοι τον αμφισβητούν μέσα από απόψεις φιλοσοφικές κάποιων σπουδαίων καθηγητών Πανεπιστημίων, ας μου επιτραπεί η άποψη
πως ουδείς Θεολόγος ή Φιλόσοφος δεν είναι άξιος των Αξιών κι Αρχών Ζωής τις οποίες μόνον ο Χριστός φανέρωσε...
Όσο για τους επίγειους αντιπροσώπους Θεού μέσα σε ομάδες που δημιουργήθηκαν από ανθρώπους για να περιφρουρήσουν εξουσία και οικονομικά συμφέροντα με αξιώματα που καμιά σχέση δεν έχουν με τη Διδασκαλία Του, ας τους λυπηθεί ο Θεός!..
(Πείνασα και δε μου έδωσαν φαγητό. Δίψασα και δε μου έδωσαν νερό. Γυμνή ήμουν και δε με έντυσαν. Ξένη ήμουν και δε με φιλοξένησαν. Ασθενής ήμουν και δεν με επισκέφτηκαν. Φυλακισμένη ήμουν και δεν με επισκέφτηκαν. Από νεότητός μου με πολέμησαν...δίχως να σκεφτούν πως όλα όσα έκαναν και κάνουν προσβάλλουν το πρόσωπο του Θεού...)

Σήμερα λοιπόν έτσι όπως είναι η ανθρωπότητα κι ενώνεται ο κόσμος όλος, γιατί όλοι είναι παιδιά του Θεού, ποιος αναγνωρίζει το Πρόσωπό Του έτσι όπως εκδηλώνεται η Άγια Παρουσία Του;

Αλήθεια θα έρθει ως βασιλιάς μέσα σε μεγάλη δόξα...αλλά επίγεια, όταν τα λόγια του θα έχουν διαδοθεί σε όλη την ανθρωπότητα και οι άνθρωποι ενώ θα γνωρίζουν τις αλήθειες του, δεν θα τον τιμούν...Γιατί αν ο Χριστός είναι αδερφός μας, καθώς λέει ο ίδιος, τότε ο κάθε άνθρωπος είναι το πρόσωπο του Χριστού και αν θέλουμε να λέμε πως αγαπάμε το Χριστό και οι άνθρωποι κάνουν μεγάλες μετάνοιες και σταυρούς και λένε πως είναι καλοί χριστιανοί...ματαιοπονούν αν είναι εχθροί με το συνάνθρωπο... 
Τότε θα τους καλέσει όλους κοντά του και το κάλεσμα αυτό έχει αρχίσει να συμβαίνει, αλλά οι τυφλοί άνθρωποι δεν το κατανοούν...

Η πείνα, η φτώχεια, η ανεργία, έχουν πλήξει και την Ελλάδα, μια χώρα ορθοδόξων χριστιανών, που δε σεβάστηκαν το συνάνθρωπο...Είναι καιρός να συμφιλιωθούν οι άνθρωποι και να ενώσουν τα χέρια και οι καθήμενοι εντός της ορθοδόξου εκκλησίας να πάψουν να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους...σε μια Ελλάδα οπού η δόξα του Χριστού έχει φανερωθεί και δε νοείται να διώχνουν από την εκκλησία οι ιερείς τους ορθοδόξους με τρόπο κριτή...(ας τους συγχωρέσει ο Άγιος Θεός)...Δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι οι ιερείς να ξεχωρίζουν τους πιστούς ανάλογα με τα "ρουσφέτια" που προσφέρουν και να παραγκωνίζουν τους όσους δεν προσφέρουν "ρουσφέτια"...

Δεν θα αναφερθώ σε κάποιες ομάδες οπού με αφορμή αυτό το Ευαγγέλιο μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία με τρόπο που έχει σχέση με τον Ιεχωβά...Δεν θα αναφερθώ μήτε στον δοξασμένο βασιλιά Θεό που περίμεναν πάντα οι Εβραίοι...Μήτε στους Ευαγγελιστές...Ο καθένας ας αναλογιστεί την αλήθεια των λόγων του Χριστού κι ας γίνει καλύτερος άνθρωπος προς το συνάνθρωπο...Ο καθένας είναι ελεύθερος να λατρέψει Θεό όπως θέλει και η σωτηρία είναι προσωπική του υπόθεση...

Οι 4 Ευαγγελιστές ως μαθητές του Χριστού κατέγραψαν τα όσα έγραψαν σύμφωνα με τον προσωπικό τρόπο του ο καθένας. Όταν ένας Δάσκαλος διδάσκει, ο κάθε μαθητής αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία σύμφωνα με την αντίληψή του. Ο εκλεκτός μαθητής του Χριστού ήταν ο Ιωάννης, δίχως να επιθυμώ να αδικήσω κανέναν από τους όσους κατέγραψαν τα λόγια και τη διδασκαλία Του...Απλά ο Ιωάννης ξεκινά γράφοντας: "Ο Λόγος ήν προς το Θεό και Θεός ην ο Λόγος"...

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι πως οι αλήθειες που έδωσε δια του Λόγου Του ο Χριστός είναι διαχρονικές και αιώνιες...


Όταν ο Χριστός μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία Του κι έχει φανερώσει πότε θα συμβεί αυτή κι έχει δοθεί στον αγαπημένο Του μαθητή κι Ευαγγελιστή Ιωάννη μέσα από την Αποκάλυψη, τότε ας προβληματιστούμε για άλλη μια φορά...

Διότι ο Ιωάννης είναι ξεκάθαρος όταν γράφει το "Λόγο" οπού Το Άγιο Πνεύμα του φανέρωσε χρονικά με σημάδια που θα πρέπει να ξέρουμε και να προετοιμαστούμε...

Ποια είναι αυτά τα σημάδια;

1. Η μόλυνση των νερών, του αέρος και του εδάφους...
2.Η σύγκρουση αστέρων, σύγκρουση μαζική...
3.Συνεχείς σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, καταστροφές και μαζικοί θάνατοι...
4.Η διάδοση της Διδασκαλίας του Χριστού σε όλη την ανθρωπότητα
5. Απελπισία και φόβος...
6.Πείνα, πληγές από έλλειψη αγαθών, ταλαιπωρία από κατεδάφιση αρετών και αξιών...
7.Μεγάλος Πόλεμος...(αυτόν δεν τον κατανοούν οι άνθρωποι, ενώ ήδη έχει αρχίσει...)

Θα αναφέρω εδώ μια μεγάλη πληγή που ανοίγουν στη χώρα μας, σχετικά με το αμπέλι...

Σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό 479/2008, τα αμπέλια που φυτεύτηκαν χωρίς άδεια φύτευσης μετά τις 31/8/1998 θα πρέπει να ξεριζωθούν με έξοδα μάλιστα του ίδιου του παραγωγού, διαφορετικά θα τους επιβληθεί πρόστιμο 1200Ευρώ/στρέμμα για να νομιμοποιηθούν. Οι χωρίς άδεια καλλιέργειες δεν έχουν τρόπο να εμπορευτούν τα προϊόντα τους (κρασιά κι αποστάγματα) και η Ελλάδα καλείται να πληρώσει πρόστιμα στην Ε.Ε.

Η μεγάλη μου απορία είναι η εξής: Αφού οι παραγωγοί έκαναν δηλώσεις καλλιέργειας και πλήρωναν εισφορές στον ΕΛΓΑ κι είχαν ασφαλήσεις μέσω ΟΓΑ, γιατί ξαφνικά το κράτος επιβάλλει τον ξεριζωμό αυτού του ιερού φυτού, όπως είναι το αμπέλι;


Είναι μια από τις καταστροφές του "Μεγάλου Πολέμου", όπως είναι η καταστροφή και μόλυνση του Περιβάλλοντος γενικά και των τροφών...Η έλλειψη σπόρων, λόγω μεταλλαγμένων καρπών... Ο έλεγχος των νερών... και...ο φόβος που σπέρνουν στην ανθρωπότητα...

Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μιλάει ο Χριστός πως θα έρθει ως υιός ανθρώπου μέσα σε δόξα και τιμές...

Δηλαδή σε μια εποχή "Υπερανθρώπου";
 Αλλά αν σύμφωνα με το Νίτσε, υπεράνθρωπος είναι ο άνθρωπος μέσα στην τεχνολογική του ανάπτυξη...και μέσα σε υψηλές θέσεις κι είναι παγκοσμίως υπεράνθρωπος στη θέση οπού βρίσκεται και...όταν συμβεί αυτό,  τότε ας σκεφτεί ο καθένας το τι ακριβώς συμβαίνει... 

Αλλά ο Ι. Χριστός, δεν θα είναι ο"υπεράνθρωπος" της καταστροφής, παρά θα είναι μέσα σε όλη Του τη δόξα "ως βασιλιάς" σε μια τέτοια εποχή, για όλα οπού δίδαξε= ΑΓΑΠΗ κι ενώ οι άνθρωποι τα γνώριζαν δεν τα εφάρμοσαν... Διότι ο Λόγος Του έχει γίνει γνωστός...και οι άνθρωποι έχουν σμίξει σε διάφορες "ενώσεις" για το καλό αυτής της ένωσης και μέσα στην Αλήθεια της Αγάπης Του...ας κατανοήσουν τον άνθρωπο, μιας και γι΄αυτόν έχουν κάνει την "συνένωσή" τους...

Σε μια εποχή οπού ο κάθε σπουδασμένος άνθρωπος θα έχει δόξα και τιμές πολλές, αλλά δεν θα έχει ευκολία να εργαστεί και δεν θα υπολογίζει τίποτα... σε μια εποχή όπου όλα έχουν φανερωθεί και σε περιοχή οπού είναι άπλετο το δικό τους Φως, θα έρθει ο Ι. Χριστός ως "υιός ανθρώπου" κι αυτός ο απλός "υιός ανθρώπου"... θα είναι βασιλιάς όλων...γιατί ο Ι. Χριστός ήταν Θεός ξυπόλητος, άνεργος, άστεγος...δίχως καταθέσεις σε τράπεζες...

Αλλά στην αποκάλυψή του, δια μέσω του Ιωάννη, δεν αποκαλύπτει μήτε τόπο, μήτε χώρα, μήτε έτος. Απλά αναφέρεται σε σημάδια...ότι μαζί Του, όταν θα έρθει... θα είναι όλοι του οι Άγγελοι...οι οποίοι είχαν πριν από αυτόν έρθει και προετοιμάσει την ανθρωπότητα και είναι πάνω στη γη...και θα έρθει... μέσα σε "νεφέλη λευκή καβαλάρης σε άσπρο άλογο"...κρατώντας πύρινη ρομφαία...

Ας είμαστε λοιπόν άγρυπνοι και προετοιμασμένοι...για όλα...
Ας χαιρόμαστε την κάθε ημέρα ως να ήταν η τελευταία μας ημέρα.

Καλημέρα και καλή Δύναμη!..

Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης
Νότα Κυμοθόη