Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Από Νότα Κυμοθόη 2009

                                                                 "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" 2009
                                                photo by Nota Kimothoi/Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
Γράφει η Νότα Κυμοθόη2009


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μηδείς θρηνείτω πενίαν
Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα
Μηδείς φοβείσθω θάνατον!
Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατερχόμενος.
Εσκύλευσεν τον άδην ο κατελθών εις τον άδην.
ΕΣΚΎΛΕΥΣΕΝ!
Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού.
ΕΠΙΚΡΑΝΕΝ!
Ο άδης επικράνθη και γαρ κατηργήθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Και γαρ ενεπαίχθη.
ΕΝΕΠΑΙΧΘΗ!
Επικράνθη και γαρ κατηργήθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Επικράνθη και γαρ ενεκρώθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Επικράνθη και γαρ καθηρέθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Επικράνθη και γαρ εδεσμεύθη.
Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν.
ΕΛΑΒΕ!
Έλαβε γην και συνήντησεν ουρανώ.
ΕΛΑΒΕ!
Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε.
ΕΛΑΒΕ!
Πουσου θάνατε το κέντρον;
Που σου άδη το νίκος;
Ανέστη Χριστός και συ καταβέβλησαι.
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι!
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται!
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών
απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος
εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

© Nότα Κυμοθόη

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Νότα Κυμοθόη"Αλήθεια Θεού"

ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΟΥ:ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ
                                                                             

1."Ο Νυμφίος" σε ξύλο,  Έργο της Νότας Κυμοθόη 1995
© Νότα ΚυμοθόηΟι Λοκροί, αρχαίος λαός που ίδρυσε αποικίες σε όλη τη γη.
Ως Λοκρίς, μέσα από το έργο μου διαδίδω τη γνώση.

Νότα Κυμοθόη "Αλήθεια Θεού"


"Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδα μου, έδωκαν την μερίδα την επιθυμητήν μου εις έρημον άβατον, ετέθη εις αφανισμόν απωλείας.
Ότι τάδε λέγει Κύριος περί πάντων των γειτόνων των πονηρών
των απτομένων της κληρονομίας μου, ης εμέρισα τω λαώ μου ...
Ιδού εγώ, αποσπώ αυτούς από γης αυτών και τον Ιούδα εκβάλω εκ μέσου αυτών.
Και έσται μετά το εκβαλείν με αυτούς επιστρέψω και ελεήσω αυτούς και κατοικιώ αυτούς έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού και έκαστον εις την γην αυτού!"


2. "Η καρδιά του Ιησού είναι Φως" Έργο ζωγρφικής της Νότας Κυμοθόη 1999© Νότα Κυμοθόη"Εγώ ειμί το Φως του κόσμου, ο ακολουθών εμοί ου περιπατήσει εν τη σκοτεία αλλ΄ έξει το φως της ζωής"


Ας σταθούμε στην όλη αυτή ενέργεια του Ιησού Χριστού κι ας δούμε όλη την αλήθεια Του με καθαρό νου και καθαρή καρδιά!..Όταν συμβεί αυτό, θα δείτε όλες τις επίγειες εξουσίες μέσα στις θρησκευτικές τους ομάδες, να καταρρέουν ως χάρτινοι πύργοι...

Γιατί η αλήθεια "περί Θεού" είναι μόνον ΜΙΑ και ο Θεός είναι ΕΝΑΣ με όποια πρόσωπα κι αν έχει φανερωθεί!!! Σε παρελθόν, σε παρόν και σε μέλλον η αλήθεια θα είναι πάντα αλήθεια κι όσοι έχουν μάτια πνευματικά ας την δουν κι όσοι τολμούν ας πιστέψουν κι όσοι δεν μπορούν να την κατανοήσουν ας προσπαθήσουν!..

Με αγάπη γι α την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του γιατί φανέρωσε την όλη αλήθεια και την Πανίερη Ένωση όλων των Ιερών Δασκάλων φωτισμένων δια του Αγίου Πνεύματος!!!
Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2008

© Nότα Κυμοθόη