Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Από Νότα Κυμοθόη 2009

                                                                 "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" 2009
                                                photo by Nota Kimothoi/Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
Γράφει η Νότα Κυμοθόη2009


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μηδείς θρηνείτω πενίαν
Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα
Μηδείς φοβείσθω θάνατον!
Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατερχόμενος.
Εσκύλευσεν τον άδην ο κατελθών εις τον άδην.
ΕΣΚΎΛΕΥΣΕΝ!
Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού.
ΕΠΙΚΡΑΝΕΝ!
Ο άδης επικράνθη και γαρ κατηργήθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Και γαρ ενεπαίχθη.
ΕΝΕΠΑΙΧΘΗ!
Επικράνθη και γαρ κατηργήθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Επικράνθη και γαρ ενεκρώθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Επικράνθη και γαρ καθηρέθη.
ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!
Επικράνθη και γαρ εδεσμεύθη.
Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν.
ΕΛΑΒΕ!
Έλαβε γην και συνήντησεν ουρανώ.
ΕΛΑΒΕ!
Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε.
ΕΛΑΒΕ!
Πουσου θάνατε το κέντρον;
Που σου άδη το νίκος;
Ανέστη Χριστός και συ καταβέβλησαι.
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι!
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται!
ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών
απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος
εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

© Nότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: